گلخانه های ساخته شده و در حال احداث

 • 1800 مترمربع مازندران- تنکابن

  گلخانه آقای جعفری
 • 500 متر مربعمازندران- کلاردشت

  گلخانه آقای قاینی
 • 12000 متر مربعسمنان- آرادان

  گلخانه آقای محبوبی نژاد
 • 2500 متر مربعگیلان - کلاچای

  گلخانه آقای دوستی
 • 700 متر مربعمازندران- عباس آباد

  گلخانه آقای دلخانی
 • 300 متر مربعمازندران - سلمان شهر

  گلخانه خانم جاوید
 • 1100 متر مربعمازندران- عباس آباد

  گلخانه آقای رضوانی
 • 1300 متر مربعمرکزی - اراک

  گلخانه آقای رحیمی
 • 2000 متر مربعمازندران - کرکاس

  گلخانه آقای آهنگریان
 • 10 هکتارتهران - ورامین

  تامین قطعات و تجهیزات
 • 780 مترمربعمازندران- تنکابن

  گلخانه کشت گلهای آپارتمانی
 • 4000 متر مربعمازندران - قائمشهر

  گلخانه کشت لیمو ترش پیوندی
 • 720 متر مربعمازندران - عباس آباد

  گلخانه کشت گلهای آپارتمانی
 • 1000 متر مربعمازندران - سلمان شهر

  گلخانه کاشت گلهای آپارتمانی
 • 5282 متر مربعگلستان- علی آباد کتول

  گلخانه کاشت سبزی صیفی- کارفرما: آقای کردکتولی
 • 3000 متر مربعگلستان- گرگان

  گلخانه کاشت سبزی و صیفی کارفرما: آقای پلنگی
 • 2160 متر مربعگلستان - گرگان

  گلخانه کاشت سبزی و صیفی کارفرما آقای لطفعلی نژاد
 • 2160 متر مربعگلستان- گرگان

  گلخانه کشت سبزی و صیفی- کارفرما: آقای محمودی
 • 5180 متر مربعگلستان- علی آباد کتول

  گلخانه کشت سبزی و صیفی- کارفرما: آقای نظرخانی

گالری تصاویر پروژه ها